Veldverzorging

Onkruidbestrijding
’S winters word er begonnen met het inschatten wanneer de tulpen uit de grond komen, vlak hiervoor worden er verschillende gewasberschermingsmidelen ingezet om het bestaande onkruid, en het eventueel nog kiemende onkruid te bestrijden.

Later wordt er na het tulpen koppen naar behoefte nogmaals ingegrepen als de winterbespuiting niet toereikend was.

Bemesting
Al voor het planten worden van al percelen grondmonsters genomen, aan de hand van de tekorten in de percelen word naar behoefte bij gestrooid. Begin April worden nogmaals alle percelen bemonsterd, waar nodig word dan nog eenmaal een correctie uitgevoerd zodat de tulpen altijd genoeg voorraadigge voedingselementen voor handen hebben. Dit is zowel om de groei te stimuleren, als de kwaliteit in de broeierij.

Virus
Voor elke cultivar individueel wordt bepaald wat het meest optimale moment(en) is om deze te selecteren. Selecteren is handmatig de zieke tulpen verwijderen, door er doorheen te lopen of te rijden. Dit is bijzonder arbeidsintensief werk maar bittere noodzaak om aan de eisen te kunnen blijven voldoen van de keurende instaties.

Verder wordt er in het voorjaar vanaf opkomst wekelijks gespoten met bestrijdingsmidden tegen luizen, die virus overbrengen. Ook tegen botrytis, dit is een schimmelziekte die bijzonder bedreigend kan zijn voor de teelt van tulpen.

Koppen
Als de tulpen op zijn uiterste stadium bloeien begint het koppen. 98% van de koppen worden er door een machine afgehaald, het restant wordt met de hand gedaan.

Beregenen
Het is belangrijk dat de tulpen altijd voldoende vocht hebben om optimaal te kunnen blijven groeien. Door gebruik te maken van weerstations en sensoren op het land wordt de vochtigheid van de grond altijd gemonitord en van daaruit wordt bepaald of er beregend moet worden of niet.